Positie slachtoffer in het strafproces

Een slachtoffer van een stafbaar feit, zoals een ernstige verkeersovertreding, een geweldsdelict of een zedenmisdrijf, heeft in het strafproces een aantal rechten. 
Enkele voorbeelden van die rechten zijn:
  • Het recht op informatie over de voortgang en afhandeling van de strafzaak;
  • Het recht op kennisneming van de voor het slachtoffer relevante informatie uit het strafdossier en het recht om relevante documenten aan dit dossier toe te laten voegen;
  • Het recht op een slachtoffergesprek met de Officier van Justitie;
  • Een spreekrecht tijdens de strafzitting en het recht om een schriftelijke slachtofferverklaring in te brengen;
  • Het recht op rechtsbijstand en het recht om zich tijdens de zitting te laten vertegenwoordigen door een advocaat;
  • Het recht om in het kader van de strafzaak (een voorschot op de) schadevergoeding te eisen of te wel: om zich te voegen als benadeelde partij.

Een groot voordeel van de voeging als benadeelde partij is dat verzocht kan worden om die schadevergoeding bij wijze van schadevergoedingsmaatregel op te leggen. Dat betekent dat de dader, die veroordeeld wordt tot vergoeding van de schade maar die niet aan die veroordeling voldoet, een hogere straf kan krijgen. Bovendien zal het door de rechter toegewezen bedrag, indien dit bedrag niet binnen 8 maanden na de onherroepelijke veroordeling door de dader betaald wordt, door de Staat voldaan moeten worden aan het slachtoffer. Het slachtoffer hoeft op die manier niet zelf achter het geld aan en heeft een bepaalde zekerheid, dat hij/zij uiteindelijk een vergoeding krijgt, ook als de dader geen geld heeft of simpelweg weigert te betalen.

Overigens wordt een schadevergoeding door de strafrechter alleen toegewezen, indien de verdachte strafrechtelijk veroordeeld wordt. Wordt de verdachte vrijgesproken, dan komt de strafrechter aan een oordeel over de schadevergoeding niet toe.

Verder mag de beoordeling van de schadeclaim geen onevenredige belasting van het strafproces met zich meebrengen. Dit betekent dat de claim simpel gehouden moet worden. Ook is een goede onderbouwing met bewijsstukken essentieel.

Is de vordering te ingewikkeld of onvoldoende onderbouwd, dan volgt namelijk een zogenaamde niet-ontvankelijkverklaring. Dit betekent echter niet, dat u dan per definitie geen recht meer heeft op schadevergoeding. Die schadevergoeding moet u dan via de gewone, civiele weg proberen te verkrijgen. En dat leidt tot extra kosten en brengt een groter incasso-risico met zich mee.

Het slachtoffer van een gewelds- of zedendelict heeft verder de mogelijkheid om een vordering in te dienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven (www.schadefonds.nl). Het Schadefonds vergoedt niet de volledige schade, maar biedt een zekere financiële tegemoetkoming. 

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: