Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?

Als iemand door een ongeval of medische fout arbeidsongeschikt wordt en inkomsten derft, dan moet de daardoor ontstane inkomensschade door de aansprakelijke partij gecompenseerd worden. De gederfde inkomsten worden ook wel het ‘verlies verdienvermogen’ genoemd.
Vaak wordt ons de vraag gesteld of ook een vergoeding gevorderd kan worden voor gederfde ‘zwarte inkomsten’.

Zwarte inkomsten worden onderscheiden in:
  1. Inkomsten uit illegale of criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld drugshandel of heling
  2. Inkomsten die met gewone activiteiten verdiend worden, maar waarover geen inkomstenbelasting wordt afgedragen.

Voor de eerste groep inkomsten (inkomsten uit illegale activiteiten) geldt dat het gemis daarvan niet geclaimd kan worden.

Voor de tweede groep (de inkomsten die voor het ongeval niet aan de fiscus werden opgegeven) geldt dat deze wél voor vergoeding in aanmerking komen.

Het slachtoffer moet echter wel aan kunnen tonen, dat er sprake was van dergelijke zwarte inkomsten. Dat kan bijvoorbeeld met verklaringen van opdrachtgevers waarvoor is gewerkt. Als de opdrachtgever het bezwaarlijk vindt dat diens identiteit bekend wordt bij anderen, wordt soms afgesproken dat de verklaring geanonimiseerd wordt, voordat deze naar de aangesproken wederpartij gaat. De identiteit van de opdrachtgever is dan alleen bekend bij de advocaat, die een geheimhoudingsplicht heeft, zodat de anonimiteit van de opdrachtgever gewaarborgd blijft.

Hoewel gemiste zwarte inkomsten in principe dus vergoed moeten worden, is het vrijwel nooit haalbaar om een volledige vergoeding te krijgen. Volgens ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, worden zwarte inkomsten in het algemeen gezien als brutobedragen. Omdat de schade wegens gemiste inkomsten meestal op netto basis wordt afgerekend, moet ook op de gederfde zwarte inkomsten de normaal verschuldigde inkomstenbelasting in mindering worden gebracht, terwijl voor het ongeval die inkomstenbelasting niet werd afgedragen. Alleen als aangetoond kan worden dat degene voor wie ‘zwart’ gewerkt is bereid zou zijn geweest om, bovenop het uitbetaalde bedrag, ook de verschuldigde premies en belastingen te voldoen, kan volledige vergoeding van de gederfde inkomsten gevorderd worden. Dit zal in de praktijk niet vaak gebeuren.

Kortom, wanneer aannemelijk gemaakt kan worden dat er sprake was van zwarte inkomsten uit op zich legale activiteiten, dan komen deze inkomsten voor vergoeding in aanmerking. Een eventuele vergoeding wordt vrijwel altijd op netto-basis berekend.

Lieke Hilhorst

Advocaat
l.hilhorst@avl-advocatuur.nl
06 - 25578964

Deel deze blog

  •   TWITTER
  •   LINKEDIN
  •   EMAIL

Alle blogs:

De rechtsbijstandsverzekering en vrije advocaatkeuze; hoe zit het ook alweer?
Schadevergoeding en vermogensbelasting
Vervolg: de transitievergoeding en voordeelsverrekening
Na langdurige arbeidsongeschiktheid door schadeveroorzakende gebeurtenis een transitievergoeding: verrekenen met schadevergoeding?
Het nut van de SVI verzekering
Onzorgvuldige houding verzekeraar: recht op smartengeld?
Niet medisch objectiveerbaar letsel: breder dan Whiplash
Tip: vul na een aanrijding het aanrijdingsformulier zo compleet mogelijk en samen met de wederpartij in
HR: Geen verval van recht op grond van artikel 7:941lid 5 BW bij bedriegende derde-claimant WAM-verzekeraar
De achtergrond van affectieschade
De mededelingsplicht van de verzekeringnemer ná indiening van de gezondheidsverklaring
Bedrijfsongevallen met giftige stoffen
Hoge Raad: uitleg van de opzetclausule bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen
Letselschade bij minderjarigen: het belang van een voorbehoud
Een nieuwe kijk op whiplash?
Omver gelopen door paard, (deels) eigen schuld?
Verwisseling stoffelijke overschotten, hebben nabestaanden recht op schadevergoeding?
Gevaarlijke dansvloeren tijdens het uitgaan
Niet-aangeboren hersenletsel na een ongeval
Gemeente aansprakelijk voor elektriciteitskabels op de weg?
Medische aanstellingskeuring, wat mag wel, wat mag niet?
Meldingsplicht letsel bij sollicitaties?
Positie slachtoffer in het strafproces
Pensioenschade
Zwarte inkomsten, wel of geen vergoeding?
Advocaat, jurist of letselschadespecialist?
Kom ik in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?
No cure-no pay: in het belang van het slachtoffer?
Soorten schadeposten bij letselschade
Is een automobilist altijd verantwoordelijk voor een aanrijding met een fietser of voetganger?

Waar vindt u ons?

Neem contact met ons op

Vul onderstaand formulier in of bel op het nummer 026–3031500 of mail ons op het e-mailadres: info@avl-advocatuur.nl

Vul de volgende anti-spam code in: